تقدیر به عنوان مدیر کمپین مردمی تکریم سربازان سلامت